Välkommen till Gunnar Siréus ReactJS Single Page Application

Körs i docker containers på ElastX


Som yrkesman är jag besjälad av att skapa värde för kunderna. Samarbete med kollegor och att ta ansvar för gruppens arbete och projektens framgång är för mig viktigast av allt. Med andra ord, att vara professionell. Den här sidan är både min personliga hemsida och samtidigt hemsida för Siréus Consulting AB. Det är också en plattform för implementering av ReactJS-kod. I den senaste uppdateringen införde jag möjligheten att för en inloggad användare lägga till fotografier i ett fotoalbum med Drag&Drop. Ursprunget härrör från ett Starter Kit från Microsoft skrivet i WebForms/VB och utgivet 2005. Under 2011 konverterades sidan till C# MVC och under 2016-2017 skrevs den om till .Net Core och ReactJS. Mitt fokus har hela tiden varit att testa nya teknologier med tonvikt på snabbhet och responsivitet. Layouten är i stort sett densamma som 2005 men den ursprungliga css-koden är utbytt mot Bootstrap. Några .jpg och .gif filer finns kvar från 2005. Sidan uppdateras ganska sällan, de ändringar som görs är mest saker som inte syns. Exempelvis uppgradering till den senaste versionen av ReactJS och Webpack samt omskrivning av kod.

Logo
Tveka inte att kontakta mig på epost

Dimensionering av Life Time Buy lagernivå.

En sökning i internet visar att det finns många papper publicerade som beskriver LTB-problemet. Som referens, och som exempel bland många andra hänvisas till följande papper:

I korthet innebär problemet att beräkna hur många reservdelar som behöver lagras för att kunna fullgöra garantiåtaganden. Detta problem uppstår för t.ex. flygplanstillverkare och leverantörer av telekomutrustning. Tänk er en flygplanstillverkare som har sålt tiotusentals flygplan av en viss modell med låt oss säga 30 års garanti. Så länge som de utbytbara komponenter som används i flygplanen fortfarande tillverkas kan reservdelar beställas direkt från fabrik. Men vid någon tidpunkt kommer produktionen av en viss komponent att upphöra. På grund av den stora mängd flygplan i drift kommer det att finnas ett behov av komponenten under hela garantiperioden. I många fall är det möjligt att reparera trasiga delar och de reparerade delarna kan återanvändas som reservdelar. Men inte alla delar är möjliga att reparera, man talar då om reparationsförluster på exempelvis 30%. Det innebär att endast 70% av de delar som skickas för reparation kan återanvändas som reservdel efter reparation. Så länge som reparationsverkstäderna har den kunskap och utrustning som krävs för reparation är behovet av att lagra delen som reservdel mindre. Vid någon tidpunkt är det inte längre lönsamt hålla reparationsverksamheten igång och då måste återstående behov av komponenten täckas genom lagring i ett reservdelslager. På sidan LTB har ni möjligheten att själva prova dimensionering av ett LTB-lager.